Ptákoviny

Provizní systém

Přihlásit
se
Zaregistro- vat se Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení využívání www.provize.ptakoviny.biz

a) Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen 'uživatel') s podmínkami provizního systému www.provizni-system.cz v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je společnost

Petra Rozsívalová - JOKE 21, U kostela 52/6, 664 47 Střelice

IČO: 71848568 DIČ: CZ7058014458

(dále jen 'provozovatel')

b) Provozovatel má bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované uživatele emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění.

c) Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním emailu provozovateli na info@provizni-system.cz s žádostí o ukončení spolupráce.

d) Uživatel prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

e) Uživatel umístí na své stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy, ...) poskytnutou provozovatelem za účelem propagace internetových obchodů zapojených v www.provizni-system.cz. Provozovatel se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého obchodu, který bude proveden návštěvníkem, který přišel na stránky poskytovatele prostřednictvím stránky uživatele, což provozovatel identifikuje podle čísla uživatele umístěného v odkazu vedoucího ze stránky uživatele na stránku provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 30 dní v cookies návštěvníka.

II. Provize a její výše

a) Nárok na provizi uživateli vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky uživatele na stránku provozovatele a nakoupí zde zboží. Samotná provize je uživateli připsána až ve chvíli, kdy bude zboží objednané tímto zákazníkem uhrazeno na účet provozovatele. Aktuální výše provize k vyplacení je uvedena v sekci 'Statistika'. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je uživateli oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také zveřejněna na www.provize.ptakoviny.biz v sekci 'Obchodní podmínky'.

b) Výše provize za zprostředkování obchodů internetových obchodů zapojených do www.provize.ptakoviny.biz je 10%.

Provize se počítá z celkové ceny zrealizované objednávky včetně DPH a nezahrnuje se do ní poštovné.

c) Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti uživatele maximálně 1x měsíčně. Minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč. Celková částka provize k vyplacení je oznámena uživateli na stránkách www.provize.ptakoviny.biz v sekci 'Statistika'. Poskytovatel poukáže tuto částku na účet uživatele zdarma nebo pomocí poštovní poukázky na jeho adresu s poplatkem 35,- Kč. Provize bude uživateli zaslána dle údajů uvedených při registraci. Pokud je uživatel podnikatelem je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu.

d) Provozovatel umožní uživateli přístup do on-line systému www.provize.ptakoviny.biz, kde si může zkontrolovat výši provize a stavy objednávek.

e) Za nezaplacené nebo zákazníkem stornované objednávky se provize nevyplácí.

f) Provizi je možno ponížit v případě, že uživatel nesprávně uvede provozovateli údaje, které uživateli poskytl zákazník, např. jméno, fakturační a dodací adresa, způsob platby, podrobnosti a poznámky od zákazníka apod. Dále je provizi možno ponížit v případě, že uživatel nesprávně uvede na svých internetových stránkách cenu zboží, cenu přepravy, dodací termín nebo fotografii či video.

Provize bude ponížena takto:
- chybné jméno, fakturační či dodací adresa, způsob platby - 200,- Kč
- chybná cena zboží či přepravy, dodací termín, foto + video - 500,- Kč
Pokud tímto jednáním vzniknou provozovateli vícenáklady (opětovné poslání zásilky, náklady na přepravné od zákazníka, který obdržel chybné zboží, doplacení cenových rozdílů u zboží či přepravy a jiné), bude o tyto náklady provize též ponížena.

Informaci o výše uvedených skutečnostech obdrží uživatel od poskytovatele formou e-mailu a zároveň budou tyto informace zobrazeny v provizním systému.

Pokud uživatel nebude akceptovat výše uvedený bod f) článku II Obchodních podmínek, je provozovatel oprávněn odstoupit ihned od dohody dle článku IV, bod b).

III. Práva a povinnosti uživatele

a) Uživatel se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na internetový obchod www.ptakoviny.biz v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Uživatel prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama na internetové obchody zapojené v www.provize.ptakoviny.biz a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Uživatel je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

b) Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci internetového obchodu www.ptakoviny.biz. Uživatel nesmí používat jinou grafiku provozovatele než tu, která je k tomu určena na webu www.provize.ptakoviny.biz – nesmí používat například grafiku z e-shopů provozovatele (vyjma obrázků produktů). Také nesmí ve svých webech přímo zobrazovat web provozovatele – například ve frames.

c) Uživatel souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem www.provize.ptakoviny.biz a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.

d) Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

e) Uživatel nesmí na svých stránkách uvádět jiné prodejní ceny produktů než ty, které jsou uváděny na e-shopech provozovatele.

f) Pokud by se provozovatel dozví o protiprávním jednání uživatele, dovoluje uživatel provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům.

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

b) Provozovatel www.provize.ptakoviny.biz je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

c) Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.

d) Vypovězení této dohody uživatelem i provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů.

V. Ostatní ujednání

a) Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce uživatele a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.

b) Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.